Beleggingsbeleid bij lage dekkingsgraad

Aangepast beleggingsbeleid obv ALM- en risicoprofielstudie

 

Probleemstelling
Het pensioenfonds kampte met tegenvallende rendementen en een lage dekkingsgraad. In het licht van neerwaartse risico’s voor de deelnemers wenste het fondsbestuur het risicoprofiel van het fonds te herijken. Het fondsbestuur vond het belangrijk om de mening van de deelnemers te betrekken bij de besluitvorming.


Aanpak
Het fonds heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden. Daaruit is gebleken dat de risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden relatief hoog is. De uitkomsten van het deelnemersonderzoek en de resultaten van een ALM-studie zijn gebruikt voor het herijken van het beleggingsbeleid. Tevens is onderzocht welke verbeteringen konden worden doorgevoerd bij de uitvoering van het beleggingsbeleid.

Resultaat
Het risicoprofiel van het fonds is bijgesteld aan de hand van de uitkomsten van de ALM-studie en de uitkomsten van het deelnemersonderzoek. De grondslagen voor uitvoering van het beleggingsbeleid zijn aangescherpt. Een groot deel van beleggingsportefeuille is omgezet naar indextrackers. De beleggingscommissie is uitgebreid met externe leden om de aansturing van het vermogensbeheer te versterken.