Keuzevrijheid en Maatwerk binnen pensioen

Wensen met betrekking tot individualisering en keuzevrijheid

 

Probleemstelling
Het kabinet wil uiterlijk 2020 een nieuw soort persoonlijke pensioenregeling met meer keuzevrijheid en maatwerk hebben ingevoerd. Hoe verhoudt deze verandering zich tot de verzekeringsprincipes solidariteit en risicodeling? Wat is de optimale invulling van keuzevrijheid zonder dat de individuele pensioendeelnemer daardoor financieel nadeel oploopt? Wat mag keuzevrijheid kosten en zijn de deelnemers zich hiervan bewust?

 

Aanpak

Voor diverse pensioenfondsen zijn tientallen focusgroepen met pensioendeelnemers gehouden, homogeen samengesteld naar leeftijdscohorten. Centrale vraag daarbij was: hoe ziet het ideale pensioenstelsel eruit en wat betekent dit voor de bijdrage aan vertrouwen in en een positieve reputatie van het pensioenfonds. Vervolgens is de vraag verder uitgediept via kwantitatief onderzoek en individuele interviews met diverse high profile-stakeholders.

 

Resultaat

Keuzevrijheid blijkt niet zozeer te gaan over óf men wil deelnemen, wel over hoe. Omdat keuzemogelijkheden van de deelnemer een bepaalde mate van kennis en affiniteit met pensioen vragen, vergt de invulling ervan maatwerk van het pensioenfonds. Gebrek hieraan levert stress en onzekerheid op. Uitgebalanceerde pensioenscenario’s bieden de pensioenfondsen handvatten om de deelnemer meer grip en vertrouwen te geven. Dit stelt de fondsen in staat om een bijdrage te leveren aan het vergroten van het draagvlak voor het stelsel en aan de verbetering van de reputatie van de fondsen.