Consolidatie van pensioenfondsen

Overdracht uitvoering pensioenregeling naar verzekeraar

 

Probleemstelling

Stichting Pensioenfonds Sphinx kende een relatief gunstige dekkingsgraad maar het fonds was niet toekomstbestendig. De werkgever was niet langer bereid om Governance-kosten en financiële risico’s te dragen. Daarnaast was het aantal actieve medewerkers de afgelopen jaren sterk gekrompen.


Aanpak
In nauw overleg met de werkgever en het fondsbestuur is beoordeeld welke partijen de rol van Pensioenfonds Sphinx konden overnemen. Het resultaat van deze inventarisatie is in nauw overleg met sociale partners, gepensioneerden en het fondsbestuur beoordeeld. In laatste instantie is een veiling georganiseerd voor een beperkt aantal verzekeraars voor overname van pensioenverplichtingen en beleggingen van het pensioenfonds. Tevens is een nieuwe partij geselecteerd voor uitvoering van de pensioenregeling.


Resultaat
De pensioenverplichtingen en beleggingen zijn overgedragen aan een verzekeraar die de pensioenverplichtingen levenslang garandeert. Als onderdeel van de overdracht garandeert de verzekeraar dat de pensioenen jaarlijks worden geïndexeerd met een percentage van de prijsindex. De uitvoering van de pensioenregeling is overgedragen naar dezelfde verzekeraar. Na de afwikkeling van de overdracht is het pensioenfonds beëindigd en uitgeschreven uit het handelsregister.